Hợp âm - tab: Hỉ (囍) - Cát Đông Kỳ (葛东琪) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Hỉ (囍) - Cát Đông Kỳ (葛东琪) - ([F]zhēngyuè shíbā [G]huángdào jírì [Am]gāoliang tái[G] [F]tá...)

Available on
--
tone [Am] Intro [F] [G] [Am] [F] [G] [Am] [F] [G] [Am] [G] [F] [G] [Am]
[F]zhēngyuè shíbā
[G]huángdào jírì
[Am]gāoliang tái[G]
[F]tái shàng hóngzhuāng
[G]yī chǐ yī hèn
[Am]cōngcōng cái
[F]cái qù liáng rén
[G]nàihé bù guī
[Am]gù zuò yán kāi[G]
[F]xiǎng bǎn hóng tán
[G]shuō dé qīngkuài
[Am]zhuóshí nán cāi
 
[F]tīngzhe
[G]mǎoshí nà sānlǐ zhī wài fān qǐlái
[Am]píngzè
mǎtí shēngjiàn qǐ zhǎn luò chóu zì kāi
[F]shuō chí nà shí kuài
tuī mén [G]wù zì kāi
yěmāo dōu [Am]gēnle jǐ tiáo jiē
shàng shù bózi wāi
zhāngwàng qiáo tā [F]zài děng
zhè cūn lǐ yě guài
[G]bǎmén quán yī guān
yòu shì [Am]wáng èr gǒu de xié
luò zàijiā ménwài
dú liú tā hái [F]jìzhe
qiè fū zhī ài [G]shǔ shìfēi zhī wài
zhè bù
[Am]xiàmǎ fāngcái
nà guān rén xiào qǐlái
 
[F] [G]nà guān rén lèzhe [Am]xúnsile bàntiān
[F]zhǐ [G]hēng ji chū gè [Am]lí rén chóu lái
 
[F]tā zhècì [G]yòu shì
méi néng jiē dé shàng [Am]huà
tā xiàozhe [F]kū láizhe
nǐ cāi tā [G]zěnme xiàozhe kū láizhe
[Am]kū láizhe
nǐ kàn tā zěnme kūzhe
xiào láizhe (yī bàitiāndì)
 
[F] [G] [Am]
[F] [G] [Am](èr bài gāotáng)
[F] [G] [Am]
[F] [G] [Am](fūqī duì bài)
 
[F]táng[G]qián
[Am]tā shuōle tāo xīnwō zi huà
[F]bù duì shàng [G]nuòyán
qǐ néng [Am]xiāosǎ
[F]qīng [G]yīn
[Am]tàn qīngméizhúmǎ
[F]děng yī yù [G]rúyì
[Am]yī jiǔ tǒng a
[F]tā shù [G]qǐ ěrduǒ yī tīng
[Am]zhè dòngfáng wài
[F]nà hǎoxīn de wáng [G]èr gǒu [Am]pǎo
zhè gěi tā sòng diǎnxīn láile
 
[F]tā zhècì [G]kěshì méi
néng shuō dé shàng [Am]huà
tā xiàozhe [F]kū láizhe
nǐ cāi tā [G]zěnme xiàozhe kū láizhe
[Am]kū láizhe
nǐ kàn tā zěnme kūzhe xiào láizhe
[F] [G] [Am]
[F] [G] [Am]
[F] [G] [Am]
[F] [G] [Am]
[F]zhēngyuè shíbā zhè [G]huángdào jírì [Am]
[F]zhēngyuè shíbā zhè [G]huángdào jírì [Am]
[F]zhēngyuè shíbā zhè [G]huángdào jírì [Am]
[F]zhēngyuè shíbā zhè [G]huángdào jírì [Am]

Danh sách hợp âm
Available on

Hợp âm: Hỉ (囍) - Cát Đông Kỳ (葛东琪) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích