Chord/Tab song: 会吗 (có được không/có thể không/liệu có được không/sẽ như vậy chứ) - 王靖雯不胖 (Vương Tĩnh Văn Không Mập)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: 会吗 (có được không/có thể không/liệu có được không/sẽ như vậy chứ) - 王靖雯不胖 (Vương Tĩnh Văn Không Mập) - (verse 1: [Fmaj7] yòu yī nián mò [G6] rán huí shǒu [Em7] bù l...)

--
verse 1:
[Fmaj7] yòu yī nián mò [G6] rán huí shǒu
[Em7] bù lǚ cōng cōng [Am7] bù céng tíng liú
[Fmaj7] máng lù de chéng shì
[G6] pí bèi ér wēn [Cmaj7] róu [Bm7b5] [E7]
 
verse 2:
[Fmaj7] yòu yī jì xīn [G6] de chūn qiū
[Em7] líng diǎn de zhōng [Am7] shēng yǐ [G6] hòu
[Fmaj7] shì fǒu [G6] suǒ yüàn hái yī [Cadd9] jiù
 
chorus:
[Gm7] xīn [C7] yüàn huì shí xiàn [Fmaj7] ma
huì ma huì [Gsus4] ba
fù chū zǒng yǒu huí [Em7] dá
huì ma huì [Am7] ba
fú chén qǐ luò biàn [Dm7] huà
huì yī [Gsus4] zhí zài yī qǐ [Cmaj7] ma
 
[Gm7] wèi [C7] lái shì tǎn tú [Fmaj7] ma
huì ma huì [Gsus4] ba
bǎi dù dì tú chū [Em7] fā dào dá zài chū [Am7] fā
chūn tiān hái huì yüǎn [Dm7] ma
nǐ [Gsus4] kàn nà yān huā kāi [C] a
 
Interlude:
[C#] [C#m] [Cm7] [F7]
[Fmaj7] [G6] [Em7] [Am7] [A7]
[Dm7] [Em7] [Fmaj7] [F6] [Fm6] [G]
 
bridge:
Wow měi yī [Fmaj7] tiān zhòu yǚ yè
cháo yǚ mù nǎ pà [Gsus4] jīng jí pū mǎn lù
Wow [Em7] měi yī bù bēi yǚ huān
lí yǚ hé zhēn xīn [Am7] yǒng bù fù
shēn shān de [Fmaj7] lù bù zhī guī chù
wàn bān jiē [Dm7] kǔ wú rén yüǎn dù jiē zì [Gsus4] dù [G]
 
chorus:
[Gm7] xīn [C7] yüàn huì shí xiàn [Fmaj7] ma
huì ma huì [Gsus4] ba
fù chū zǒng yǒu huí [Em7] dá
huì ma huì [Am7] ba
fú chén qǐ luò biàn [Dm7] huà
huì yī [Gsus4] zhí zài yī qǐ [Cmaj7] ma
 
[Gm7] wèi [C7] lái shì tǎn tú [Fmaj7] ma
huì ma huì [Gsus4] ba
bǎi dù dì tú chū [Em7] fā dào dá zài chū [Am7] fā
chūn tiān hái huì yüǎn [Dm7] ma
nǐ [Gsus4] kàn nà yān huā kāi [C] a

Chords List

Chord: 会吗 (có được không/có thể không/liệu có được không/sẽ như vậy chứ) - 王靖雯不胖 (Vương Tĩnh Văn Không Mập) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like