Sheet of song: Trên bến Vân Lâu - Nguyễn Hoàng Đô - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Trên bến Vân Lâu - Nguyễn Hoàng Đô - PDF - (Intro: [Am][Dm]-[G][C]-[F][Dm]-[B7][E7] [Am][Dm]-[G][C]-[F][...)

Maybe you like