Chord: G#m7 - G sharp minor seventh - Composition Fingers

Learn Chord guitar/ukulele: G#m7 - G sharp minor seventh - minor chord with a minor 7 - Nodes: G# B D# F# - Interval Structure: R m3 5 m7

G#m7

(G sharp minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtG# B D# F#Cấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế G#min7 ; G#-7 ;Hợp âm liên quan Abm7 ;

Hợp âm [G#m7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 4 4 x] - Intermediate
[x 11 13 11 12 11] - Intermediate
[4 6 4 4 7 4] - Advanced
[x 11 9 8 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#m7]
Other [Ukulele] finger positions of [G#m7]

Chord: G#m7 - G sharp minor seventh - Composition and Fingers - Guitar/Ukulele