Hợp âm: Edim - E diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Edim - E diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: E G A# - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Edim

(E diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtE G A#Cấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Edim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 2 3 5 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Edim]
Other [Ukulele] finger positions of [Edim]

Hợp âm: Edim - E diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele