Hợp âm: C#maj9 - C sharp major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#maj9 - C sharp major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: C# F G# C D# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

C#maj9

(C sharp major ninth)

LevelRookieCategoryMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NodesC# F G# C D#Interval StructureR 3 5 7 9
Descriptionis maj7 with added 9th
Alternative Symbol C#M9 ; C#Maj7(add9) ; C#M7(add9) ; C#major7(add9) ; C#M7/9 ; C#Maj7/9 ;Related Chords Dbmaj9 ;

Chord [C#maj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 1 1 1 1] - Intermediate
[9 x 10 10 x 11] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C#maj9]
Other [Ukulele] finger positions of [C#maj9]

Hợp âm: C#maj9 - C sharp major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele