Hợp âm: Abm9 - A flat minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abm9 - A flat minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: Ab B Eb Gb Bb - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

Abm9

(A flat minor ninth)

LevelRookieCategoryMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NodesAb B Eb Gb BbInterval StructureR m3 5 m7 9
Descriptionminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Alternative Symbol Abminor9 ; Abmin9 ; Abm7/9 ; Abm7(add9) ; Ab-7/9 ; Ab-7(add9) ; Abmin7/9 ; Abmin7(add9) ;Related Chords G#m9 ;

Chord [Abm9] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 4 4 6] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Abm9]
Other [Ukulele] finger positions of [Abm9]

Hợp âm: Abm9 - A flat minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele