Toàn dân! Nghe [D] chăng? Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng [D] đằng! Biên thùy rung chuyển [A] Tuông [D] giày non [A] sông rền vang [D] tiếng vó [A] câu Gây oán nghìn [A] thu Toàn dân Tiên [D] Long! Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng [D] đằng! Nên hòa hay chiến? [A] Diên [D] Hồng tâu [A] lên cùng minh [D] đế báo [A] ân Hỡi đâu tứ [D] dân! [Dm] Kìa...