Hợp âm - tab: Zombies in America - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Zombies in America - ( this tab is based on this video....kinda https://www.yout...)

--
this tab is based on this video....kinda
https://www.youtube.com/watch?vK3T4LZAiT1w

Chords
[A] [Bmaj] [C#min]
[5] [7] [4]
[7] [9] [4]
[7]6 [9]8 [6]6
[5] [7] [5]
[5] [7] [6]
Opening
A...C#min Bmaj A A...Bmaj

Riff


e----------------------------------7--5------------------------7-5-4---------|
A---4h5--4-----4h5--4-------------------4h5--4----4h5-4--------------5-------|
D----------6----------6---4--------------------6--------6---4----------------|
G----------------------------------------------------------------------------|
B----------------------------------------------------------------------------|
E----------------------------------------------------------------------------|


chorus/verse
[Bmaj] [A] [C#min]
solo
they play around with the E scale. playing close along the bass line
e-4-5-7-|
A-4-5-7-|
D-4-6-8-|
G-4-6-7-|
B-4-6-7-|
E-4-5-7-|

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Zombies in America - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích