Chord/Tab song: Sao Băng Cũng Vì Em Mà Rơi Xuống Rồi (流星也为你落下了)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Sao Băng Cũng Vì Em Mà Rơi Xuống Rồi (流星也为你落下了) - (Yī[G]piàn yíng huǒ zhěng[Bm]gè xīnghé dōu [Em7]bèi nǐ bǔzhuō...)

--
Yī[G]piàn yíng huǒ zhěng[Bm]gè xīnghé dōu [Em7]bèi nǐ bǔzhuō [Bm7]
liúxīng [C]yě wèi nǐ [D]luòxià lái[G]le
zài [G]xiǎng shénme zài [D]xiǎng shénme nǐ [Em7]wàngzhe nà duǒ [Bm7]
shuō kàn dàole xiē [C]yánsè[D] zhuīwèn wǒ nà shì [G]shénme
 
I [G]want want want to [D]dance with you til [Em7]sunrise [Bm7]
wǒmen zài [C]cǎopíng shàng tánlùn shén[D]me dōu bù zài zhòngyào[G]le
Oh [G]run run run a[D]way the fate of [Em7]clockwise um [Bm7]hmm
kàn yínghuǒchóng yíng[C]rào zháohuǒ liàngle jǐ [D]kē duì nǐ qiāoqiāo [G]shuō
 
[G]See [Bm7]your [Em7]eyes [Bm7]
qiǎn qiǎn dì hǎi[C]fēng fúzhe cǎo biǎodá[D]zhe wǒ zuì zhēnzhì de [G]ài
[G]Stay [Bm7]for [Em7]life [Bm7]
wǒ xiǎng qiānzhe nǐ [C]de shǒu[D] kàn yuèliàng màn man [G]wēnróu
 
I [G]want want want to [D]dance with you til [Em7]sunrise [Bm7]
wǒmen zài [C]cǎopíng shàng tánlùn shén[D]me dōu bù zài zhòngyào[G]le
Oh [G]run run run a[D]way the fate of [Em7]clockwise um [Bm7]hmm
kàn yínghuǒchóng yíng[C]rào zháohuǒ liàngle jǐ [D]kē duì nǐ qiāoqiāo [G]shuō
 
yī[G]piàn yíng huǒ zhěng[D]gè xīnghé dōu [Em7]bèi nǐ bǔzhuō [Bm7]
liúxīng [C]yě wèi nǐ [D]luòxià lái[G]le
zài [G]xiǎng shénme zài [D]xiǎng shénme nǐ [Em7]wàngzhe nà duǒ [Bm7]
nǐ shuō nǐ yě kàn [C]dàole wǒ[D] shì tòumíng [G]de
 
Outro
[G] [D] [Em7] [Bm7]
[C] [D] [G] [G]

Chords List

Chord: Sao Băng Cũng Vì Em Mà Rơi Xuống Rồi (流星也为你落下了) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like