Hợp âm - tab: Ngu Hề Thán (虞兮叹) - Chúc Hà (祝何) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Ngu Hề Thán (虞兮叹) - Chúc Hà (祝何) - ([Em]Chǔ héliú shā [D]jǐ jù sàn Rì yuè[C] cāngsāng jǐn biàn[G...)

5 months ago182 Chúc Hà (祝何)
--
Capo 3
[Em]Chǔ héliú shā [D]jǐ jù sàn
Rì yuè[C] cāngsāng jǐn biàn[G]huàn
Luànshì[C] duōshǎo hóngyán[D] huàn yīshēng cháng[G]tàn
Shéi céng[C]jùlù tàpò[D]le qín guān
 
Qiānlǐ[G] bīnggē xuè [Em]rǎn
Zhōngjiù[Am] yě bùguò shì[D] fēng qīng yún[Em] dàn
Chángqiāng [C]cè mǎ píng tiān[D]xià
Cǐ fān [G]juébié què wéi[Em]nán
 
Yīshēng [C]yú xī yú xī [D]lèiyǎn yǐ shān[G]rán
Yǔ jūn[C] gòng yǐn zhè bēi[D] zhōng lěngnuǎn
Xīfēng[G] chèyè huíyì[Em] chuī bùduàn
Zuì lǐ[Am] tiǎodēng kàn jiàn [C]qiè wǔ lán[Bm]shān
 
Gāixià [C]yī qū [D]líluàn[Bm] chǔ gēshēng sì[Em]fāng
Hánbēi[C] cí jūn yǐn jiàn [D]xuè luò níng hán [G]shuāng
Nán shě[C] yīduàn [D]guòwǎng [Bm]yuán jǐn yòu hé[Em]fáng
Yǔ nǐ[C] hún guī zhī chù[D] biàn shì cāng[Em]máng
 
Chángqiāng[C] cè mǎ píng tiān[D]xià
Cǐ fān[G] juébié què wéi[Em]nán
Yīshēng [C]yú xī yú xī [D]lèiyǎn yǐ shān[G]rán
Yǔ jūn[C] gòng yǐn zhè bēi[D] zhōng lěngnuǎn
 
Xīfēng[G] chèyè huíyì[Em] chuī bùduàn
Zuì lǐ [Am]tiǎodēng kàn jiàn [C]qiè wǔ lán[Bm]shān
Gāixià[C] yī qū [D]líluàn [Bm]chǔ gēshēng sì[Em]fāng
Hánbēi[C] cí jūn yǐn jiàn[D] xuè luò níng hán [G]shuāng
 
Nán shě [C]yīduàn [D]guòwǎng[Bm] yuán jǐn yòu hé[Em]fáng
Yǔ nǐ [C]hún guī zhī chù[D] biàn shì cāng[Em]máng
Hàn bīng[C] dāojiàn[D] fēnluàn[G] zhéduànle yuè[Em]guāng
 
Jiāng pàn[C] zhīshēn gū zhōu [D]yúshēng bù sī[G]liang
Nán shě[C] yīduàn [D]guòwǎng[Bm] yuán jǐn yòu hé[Em]fáng
Yǔ nǐ [C]láishēng gòng jì [D]shāngāo shuǐ [Em]cháng

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Ngu Hề Thán (虞兮叹) - Chúc Hà (祝何) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích