Hợp âm - tab: Midnight Train to Summer - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Midnight Train to Summer - ( Midnight Train to Summer Intro: [E] [E] [E] [A] [H7] 1....)

--
Midnight Train to Summer

Intro:
[E] [E] [E] [A] [H7]
1. Vers:
[E]It[E]s [E]st[A]il[H7]l in the night
[E]Of[E] s[E]om[A]e [H7]early spring delight
[E]I [E]we[E]nt[A] w[H7]ild in the woods
[E]Ha[E]d to leave as soon as I could
[G]He[G]re[C] comes the midnight train
[C]He[Am]re [Am]com[G]es the midnight, the midnight train to summer
[G]He[C]re[C] c[Am]ome[Am]s the midnight, midnight train to summer,
[E]He[E]re[E] i[A]t [H7]comes ahh ahh

2. Vers:
[E]Sm[E]al[E]l [A]pe[H7]arls of dew
[E]wa[E]s [E]it[A] a[H7]ll the green grass knew
[E]Bu[E]t [E]in[A] m[H7]y land of snow
[E]On[E]ly darkness grows
[G]He[G]re[C] comes the midnight train
[C]He[Am]re [Am]com[G]es the midnight, the midnight train to summer
[G]He[C]re[C] c[Am]ome[Am]s the midnight, midnight train to summer,
[E]He[E]re[E] i[A]t [H7]comes
[E] [E] [E] [A] [H7]
[G]Go[G] o[G]n! Go on! Go on!
[G]I[A]m waving it all farewell
[A]I wrote my song
[A]An[H7]d I´m ready to go

3. Vers:
[E]It[E]s [E]st[A]il[H7]l in the night
[E]Of[E] s[E]om[A]e [H7]early spring delight
[E]I[E]m[E] g[A]oi[H7]ng to the land of the sun
[E]I[E]m gonna be the only one
[G]He[G]re[C] comes the midnight train
[C]He[Am]re [Am]com[G]es the midnight, the midnight train to summer
[G]He[C]re[C] c[Am]omes the midnight, midnight train to summer,
[Am]Her[E]e [E]co[E]mes the midnight
[A]Mi[H7]dni[E]gh[E]t [E]train to summer
[A]Mi[H7]dni[E]gh[E]t [E]train to summer
[A]Mi[H7]dni[E]gh[E]t [E]train to summer
[A]Mi[H7]dnight train to summer

Enjoy!

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Midnight Train to Summer - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích