Hợp âm - tab: Golden Thing - Throwing Muses - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Golden Thing - Throwing Muses - ( GOLDEN THING - THROWING MUSES B 5 x 5 x 5 x x 5 5 x 8 x 8 ...)

--
GOLDEN THING - THROWING MUSES
B 5 x 5 x 5 x x 5 5 x 8 x 8 x 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
G 6 x 6 x 6 x x 6 6 x 7 x 7 x 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
D 7 x 7 x 7 x x 7 7 x 0 x 0 x 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
B 5 x 5 x 5 x x 5 5 4 3 x 3 x 3 x x 3 3 4
G 6 x 6 x 6 x x 6 6 5 4 x 4 x 4 x x 4 4 5
D 7 x 7 x 7 x x 7 7 6 5 x 5 x 5 x x 5 5 6
The above pattern is the basic rhythm guitar pattern
Guitar 2 Fills:
Fill 1:
B 8 7 8 8 \ 5 (bend up 1/4)
G 7 \ 4
Fill 2:
B 3 4 4 5 (A.H) 7 7 8 8 9 10
A.H. artificial harmonic played at 6th fret B string
Guitar Solo:
B 0 0 0 0 0 1 1 / 13 13 13 13 12-HO-13
G 0 0 0 0 0 0
The above 2 patterns are played twice, then
[B]G [13] [13] 0 [13] 0 [13] 0 [13] [13] 0 [13] 0 [13]
[D] [15] [15] [14] [14] [14][14][14][14][14]
D 10 10 10 10 10 \ 7 7 7 7 7 \ 4 4 4 4 4 4 4 4
[A] [2][/]
D 10 10 \ 7 7 \ 4 4 4 10 10 \ 7 7 \ 4 4 4 \
A 2 / 2 \
B 5 5 5 5 5 5 3 x 3 x 3 x x 3 3 4
G 6 6 6 6 6 6 4 x 4 x 4 x x 4 4 5
D 7 7 7 7 7 7 5 x 5 x 5 x x 5 5 6
Fill 2:
B 8 7 8 8 \ 5 5 \ 3
G 7 \ 4
D 7 \ 5 5 / 7 / 9 x x
B 5 \ 3 / 5
[G]D 9 10 9 7 (7) \ (5) / (7)
This does make some sense.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Golden Thing - Throwing Muses - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích