Hợp âm - tab: Anh không thể biết được (你從不知道 ) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Anh không thể biết được (你從不知道 ) - (nǐ cóng [Am]bù zhī [G]dào wǒ yīn [Em]wéi nǐ ér jiān [Am]āo x...)

a year ago242 尤起勝
--
capo fret 1 intro: [Am] [G] [Em] [Am] [F] [G] [C] [Am] [G] [Em] [Am] [F] [E7] [Am]
nǐ cóng [Am]bù zhī [G]dào
wǒ yīn [Em]wéi nǐ ér jiān [Am]āo
xīn suì [F]guò de [G]měi yī fēn měi [C]yī miǎo
 
nǐ cóng [Am]bù zhī [G]dào
wǒ yīn [Em]wéi nǐ ér rán [Am]shāo
nǐ duì [F]wǒ duō [E7]me zhòng [Am]yào
 
Rap1:
nǐ shēn [Am]shàng yǒu bié rén [G]de wèi dào
nǐ shuō [Em]wǒ xiǎng tài duō zì [Am]xún fán nǎo
xí guàn [F]xìng qīn wěn wǒ [G]de zuǐ jiǎo
wǒ yě [C]dàn yuàn wǒ néng gòu wàng diào
 
wǒ kàn [Am]dào nǐ hé tā zhàn [G]zài jiē jiǎo
tā zài [Em]nǐ de huái zhōng kāi [Am]huái dà xiào
wǒ duō [F]xī wàng shì wǒ [E7]kàn cuò liǎo
kě shì [Am]nǐ què chén mò liǎo
 
nǐ hé [Am]tā shuō zhù tóng yàng [G]de qíng huà
shuō zhuó [Em]yào yī qǐ bái [Am]tóu xié lǎo
nǐ de [F]tài duō shì wǒ dū [G]bù zhī dào
jué dé [C]zì jǐ zhēn de hěn kě xiào
 
nǐ cóng [Am]bù zhī dào nǐ duì [G]wǒ duō zhòng yào
jiù ràng [Em]wǒ dú zì quán suō [Am]zài jiē jiǎo
nǐ duì [F]tā duō hǎo wǒ bù [E7]xiǎng kàn dào
wǒ zhī [Am]néng kū zhuó bēn pǎo
 
Lời:
nǐ cóng [Am]bù zhī [G]dào
wǒ yīn [Em]wéi nǐ ér jiān [Am]āo
xīn suì [F]guò de [G]měi yī fēn měi [C]yī miǎo
 
nǐ cóng [Am]bù zhī [G]dào
wǒ yīn [Em]wéi nǐ ér rán [Am]shāo
nǐ duì [F]wǒ duō [E7]me zhòng [Am]yào
 
[Am] [G] [Em] [Am]
[F] [G] [C]
 
Rap2: 3 đoạn sau của Rap1
wǒ kàn [Am]dào nǐ hé tā zhàn [G]zài jiē jiǎo
tā zài [Em]nǐ de huái zhōng kāi [Am]huái dà xiào
wǒ duō [F]xī wàng shì wǒ [E7]kàn cuò liǎo
kě shì [Am]nǐ què chén mò liǎo
 
nǐ hé [Am]tā shuō zhù tóng yàng [G]de qíng huà
shuō zhuó [Em]yào yī qǐ bái [Am]tóu xié lǎo
nǐ de [F]tài duō shì wǒ dū [G]bù zhī dào
jué dé [C]zì jǐ zhēn de hěn kě xiào
 
nǐ cóng [Am]bù zhī dào nǐ duì [G]wǒ duō zhòng yào
jiù ràng [Em]wǒ dú zì quán suō [Am]zài jiē jiǎo
nǐ duì [F]tā duō hǎo wǒ bù [E7]xiǎng kàn dào
wǒ zhī [Am]néng kū zhuó bēn pǎo
 
Lời:
nǐ cóng [Am]bù zhī [G]dào
wǒ yīn [Em]wéi nǐ ér jiān [Am]āo
xīn suì [F]guò de [G]měi yī fēn měi [C]yī miǎo
 
nǐ cóng [Am]bù zhī [G]dào
wǒ yīn [Em]wéi nǐ ér rán [Am]shāo
nǐ duì [F]wǒ duō [E7]me zhòng [Am]yào
 
nǐ cóng [Am]bù zhī [G]dào
wǒ yīn [Em]wéi nǐ ér jiān [Am]āo
xīn suì [F]guò de [G]měi yī fēn měi [C]yī miǎo
 
nǐ cóng [Am]bù zhī [G]dào
wǒ yīn [Em]wéi nǐ ér rán [Am]shāo
nǐ duì [F]wǒ duō [E7]me zhòng [Am]yào
 
outtro:
[Am] [G] [Em] [Am]
[F] [G] [C]
[Am] [G] [Em] [Am]
[F] [E7] [Am]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Anh không thể biết được (你從不知道 ) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích