Hợp âm: G# - G sharp major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G# - G sharp major - basic major triad - Các note cấu thành: G# C D# - Cấu trúc quãng: R 3 5

G#

(G sharp major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtG# C D#Cấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế G#M ;Hợp âm liên quan Ab ;

Hợp âm [G#] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 6 5 4 4] - Intermediate
[x 11 13 13 13 11] - Intermediate
[4 3 1 1 1 x] - Advanced
[x x 6 8 9 8] - Advanced
[x 11 10 8 9 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [G#]
Other [Ukulele] finger positions of [G#]

Hợp âm: G# - G sharp major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele