Hợp âm: Faug - F augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Faug - F augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: F A C# - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Faug

(F augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtF A C#Cấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Faug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 3 2 2 1] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Faug]
Other [Ukulele] finger positions of [Faug]

Hợp âm: Faug - F augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele