Hợp âm: Eb - E flat major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb - E flat major - basic major triad - Các note cấu thành: Eb G Bb - Cấu trúc quãng: R 3 5

Eb

(E flat major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtEb G BbCấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế EbM ;Hợp âm liên quan D# ;

Hợp âm [Eb] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 4 3] - Intermediate
[x 6 8 8 8 6] - Intermediate
[11 13 13 12 11 11] - Intermediate
[x 6 5 3 4 3] - Advanced
[11 10 8 8 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Eb]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb]

Hợp âm: Eb - E flat major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele