Hợp âm: Db - D flat major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Db - D flat major - basic major triad - Các note cấu thành: Db F Ab - Cấu trúc quãng: R 3 5

Db

(D flat major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtDb F AbCấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế DbM ;Hợp âm liên quan C# ;

Hợp âm [Db] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 6 6 4] - Intermediate
[9 11 11 10 9 9] - Intermediate
[9 8 6 6 6 x] - Advanced
[x x 11 13 14 13] - Advanced
[x 4 3 1 2 1] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Db]
Other [Ukulele] finger positions of [Db]

Hợp âm: Db - D flat major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele