Hợp âm: D# - D sharp major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D# - D sharp major - basic major triad - Các note cấu thành: D# G A# - Cấu trúc quãng: R 3 5

D#

(D sharp major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtD# G A#Cấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế D#M ;Hợp âm liên quan Eb ;

Hợp âm [D#] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 4 3] - Intermediate
[x 6 8 8 8 6] - Intermediate
[11 13 13 12 11 11] - Intermediate
[x 6 5 3 4 3] - Advanced
[11 10 8 8 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#]
Other [Ukulele] finger positions of [D#]

Hợp âm: D# - D sharp major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele