Hợp âm: Ab - A flat major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab - A flat major - basic major triad - Các note cấu thành: Ab C Eb - Cấu trúc quãng: R 3 5

Ab

(A flat major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtAb C EbCấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế AbM ;Hợp âm liên quan G# ;

Hợp âm [Ab] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 6 5 4 4] - Intermediate
[x 11 13 13 13 11] - Intermediate
[4 3 1 1 1 x] - Advanced
[x x 6 8 9 8] - Advanced
[x 11 10 8 9 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Ab]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab]

Hợp âm: Ab - A flat major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele