Hợp âm: A - A major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A - A major - basic major triad - Các note cấu thành: A C# E - Cấu trúc quãng: R 3 5

A

(A major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtA C# ECấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế AM ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [A] - 7 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 2 2 0] - Rookie
[5 7 7 6 5 5] - Intermediate
[x 12 14 14 14 12] - Intermediate
[x x 7 9 10 9] - Advanced
[x 12 11 9 10 9] - Advanced
[5 4 2 2 2 x] - Advanced
[5 4 2 2 2 0] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [A]
Other [Ukulele] finger positions of [A]

Hợp âm: A - A major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele