Sheet of song: Vết thù trên lưng ngựa hoang - Phạm Duy,Ngọc Chánh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Vết thù trên lưng ngựa hoang - Phạm Duy,Ngọc Chánh - (1. Ngựa [Gm] hoang nào dẫm nát tơi [D7] bời Đồng cỏ nào xanh...)

3 years ago1577 Slow Rock Sheet

Sheet - Images: Vết thù trên lưng ngựa hoang
Maybe you like