Sheet of song: Trăng và em - Vĩnh Điện,Hoàng Phượng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Trăng và em - Vĩnh Điện,Hoàng Phượng - (Trăng rất gần mà cũng rất [G] xa [C] Trăng tròn trăng [D] kh...)

3 years ago896 Sheet

Sheet - Images: Trăng và em
Maybe you like