Sheet of song: Tôi đi tìm tôi - Nguyễn Tâm Hàn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tôi đi tìm tôi - Nguyễn Tâm Hàn - (Tôi đi tìm [Dm] tôi Tìm trong dĩ vãng bao ngày [C] xanh Tuổi...)

Maybe you like