Sheet of song: Một ngày buồn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Một ngày buồn - (Ríu [A] rít như là chim trong [F#m] vườn chiều rợp [C#m] nắn...)


Sheet - Images: Một ngày buồn
Maybe you like