Sheet of song: Chưa tàn giấc mơ - Nguyễn Tâm Hàn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Chưa tàn giấc mơ - Nguyễn Tâm Hàn - ([Em] Mây trời lang [B7] thang lá thu [Am] bay xạc [B7] xào [...)

Maybe you like