Hợp âm - tab: Nửa Đời Tuyết / 半生雪 - Chúc Hà (祝何) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Nửa Đời Tuyết / 半生雪 - Chúc Hà (祝何) - ([C]Shuāng yuè luò tíng [D]qián [Em]Zhào shuí yī yè wú [C]miá...)

5 months ago141 Chúc Hà (祝何)
--
Tone [G] - Tone gốc Ab: Capo 1
[C]Shuāng yuè luò tíng [D]qián
[Em]Zhào shuí yī yè wú [C]mián
[C]Dī bǐ jīng rǎo zhú [D]huǒ [G]huí yì nán [D]xiě
[C]Kàn rén jiān gù shì [D]
Dū [D]táo bù guò [Em]lí bié
[C]Shǔ bù wán dí [D]yīn qíng huàn yuán quē [Em]
 
Bàn shēng fēng [C]xuě
Chuī [D]bù sàn huā luò [Em]shí jié dí yǎn lèi
Huàn bù [C]huí gū [D]yàn zhōng yào nán [G]fēi
Xīn shì [C]shuí liǎo [D]jiě
Wéi yǒu [Bm]míng yuè lái xiāng [Em]suí
Sī niàn [C]yǔ wǒ méi jiān [D]yòu jǐ fēn qiáo [Em]cuì
 
Bàn shēng fēng [C]xuě
Chuī [D]bù sàn suì yuè [Em]liú xià dí yǎn lèi
Huàn bù [C]huí qīng [D]sī yǐ jìn chèng [G]huī
Jiē jú [C]shuí lái [D]xiě
Xiě bù [Bm]wán ài hèn chán [Em]mián
Tú wǒ [C]gù yǐng zì lián [D]zì tàn yòu jǐ [Em]biàn

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Nửa Đời Tuyết / 半生雪 - Chúc Hà (祝何) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích