Chord/Tab song: Không Sợ (无畏 - Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST - 以家人之名 OST) - Kim Đại Châu (金大洲)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Không Sợ (无畏 - Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST - 以家人之名 OST) - Kim Đại Châu (金大洲) - (qīn'ài [Bm]de yǒu shí[G]hòu jué[D]dé hǎo [A]lèi yě huì [Bm]z...)

Available on
--
qīn'ài [Bm]de
yǒu shí[G]hòu
jué[D]dé hǎo [A]lèi
yě huì [Bm]zài
gūdān [G]zhōng
liú[D]xià yǎn[Asus4]lèi[A]
 
hu uh [G]wu
[A]hu uh [Bm]wu
chéngzhǎng [G]de [A]zī[Bm]wèi
hu uh [G]wu
[A]hu uh [Bm]wu
wǒ[E]men yě céng bǐcǐ [G]yīwēi[A]
 
chéngshòu[Bm]zhe
shī[G]qùzhe
yīrán [D]yíngzhe yuǎn[A]fāng
yěxǔ [Bm]nǐ
yě yī[G]yàng
xiǎng [D]pīnmìng yí[A]wàng
 
hu uh [G]wu
[A]hu uh [Bm]wu
yònglì [G]de [A]cháng [Bm]dà
hu uh [G]wu
[A]hu uh [Bm]wu
jiù[E]suàn
fǎnghuáng yě zài jì[G]xù [A]chuǎng
 
yǒnggǎn[Bm]zhe
suǒwèi [G]tiān hēi
bùguò [D]shì yǐ[A]wéi
shēngmìng [Bm]yòng
yī zhǒng [G]yūhuí
ràng [D]wǒmen xué[A]huì
wú[Bm]wèi
 
hu uh [G]wu
hu uh [D]wu
qù [A]fēi
xiànzài [Bm]nǐ zǒu [G]dào nǎ
yī[D]qǐ zǒu [A]ba

Chords List
Available on

Maybe you like