Sheet of song: Như cánh vạc bay - Trịnh Công Sơn - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Như cánh vạc bay - Trịnh Công Sơn - PDF - (1. Nắng có [Am] hồng bằng đôi môi em Mưa có [G] buồn bằng đô...)

Maybe you like