Sheet of song: Tỳ bà - Phạm Duy,Bích Khê

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tỳ bà - Phạm Duy,Bích Khê - (Lời (theo đúng sheet) qua phần trình bày của ca sĩ Thu Giang...)

2 years ago229 Slow Sheet

Sheet - PDF: Tỳ bà
Maybe you like