Sheet of song: Tình sầu - Phạm Duy,Du Tử Lê

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình sầu - Phạm Duy,Du Tử Lê - (Ta như sương cao mà người như hoa [F] sâu [Dm] Ta dối gian [...)


Sheet - Images: Tình sầu
Maybe you like