Sheet of song: Sài Gòn của tôi - Phan Kiên

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Sài Gòn của tôi - Phan Kiên - (1. Chiều [C] nay tôi lang [A] thang nơi xứ [Dm] lạ Chợt [G7]...)

3 years ago485 Phan Kiên Sheet

Sheet - Images: Sài Gòn của tôi
Maybe you like