Sheet of song: Ngọc ngà phôi pha

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ngọc ngà phôi pha - (1. Nụ [G] hôn vào cõi vô [Am] ngần Sầu nghiêng nước [D7] mắt...)

2 years ago292 Sheet

Sheet - Images: Ngọc ngà phôi pha
Maybe you like