Sheet of song: Mờ như khói bay - Nguyễn Hoàng Đô

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mờ như khói bay - Nguyễn Hoàng Đô - (1. Ngày [Dm] em vuốt [Bb] tóc Theo tình [C] quân bỏ cây [A7]...)


Sheet - PDF: Mờ như khói bay
Maybe you like