Sheet of song: Bóng biển - Lê Quốc Dũng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Bóng biển - Lê Quốc Dũng - (Tình là sóng xô [Em] bờ tình chỉ là giấc [Am] mơ Tình là đá ...)

3 years ago492 Lê Quốc Dũng Sheet

Sheet - Images: Bóng biển
Maybe you like