Chord/Tab song: Sau này khi gặp được anh ấy (後來遇見他) - Đang cập nhật

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Sau này khi gặp được anh ấy (後來遇見他) - Đang cập nhật - ([C]Hey, [G/B]nǐ shìfǒu hái [Am]huì xiǎngdào [G]wǒ Jiù [Dm]xi...)

2 months ago69Wallpapers HD
Available on
--
[C]Hey, [G/B]nǐ shìfǒu hái [Am]huì xiǎngdào [G]wǒ
Jiù [Dm]xiàng wǒ [A]ǒu'ěr yèwǎn [F]háishì huì kū [G]de
Nà [C]shí [G/B]mǎnxīn huān[Am]xǐ
Yǐwéi [G]nǐ jiùshì jié[F]jú Cái bǎ [G]suǒyǒu dōu [C]gěi nǐ
 
Shíjiān [C]zǒng shì bù tīnghuà sīniàn [G/B]yě kāishǐ zhuāng shǎ
[Am]Fǎn fǎn fù [G]fù
Nǐ shuō [Dm]nà jiùsuànle ba [A]wǒmen jiù bié zài zhēngzhá
[C]Yú shì wúbǔ[G/B]
Cóng[Em]cǐ wǒ bùnéng [E7]tīng[Am]jiàn nǐ [G]de xiāo[D/F#]xī
Wǒ [Dm]pà wǒ kòngzhì bù zhù zìjǐ [G] xiǎng nǐ
 
Hòulái yùjiàn [C]tā péi [G/B]wǒ chūnqiū dōng[Am]xià
Yù[G]hé wǒ de shāng[F]bā dà[C]gài wǒ [Dm]huì yīzhí xìngfú [G]ba
Nǐ shēnbiān de [C]tā shì[G/B]fǒu xiàng wǒ yī[Am]yàng
Néng [Em]ràng nǐ kuàilè [F]ma yǒu tài duō [G]xiǎng duì nǐ shuō de[C]huà
 
Shíjiān [C]zǒng shì bù tīnghuà sīniàn [G/B]yě kāishǐ zhuāng shǎ
[Am]Fǎn fǎn fù fù[G]
Nǐ shuō [Dm]nà jiùsuànle ba [A]wǒmen jiù bié zài zhēngzhá
[C]Yú shì wúbǔ[G/B]
Cóng[Em]cǐ wǒ bùnéng [E7]tīng[Am]jiàn nǐ [G]de xiāo[D/F#]xī
Wǒ [Dm]pà wǒ kòngzhì bù zhù zìjǐ [G] xiǎng nǐ
Hòulái yùjiàn [C]tā péi [Em]wǒ chūnqiū dōng[Am]xià
Yù[G]hé wǒ de shāng[F]bā dà[Em]gài wǒ [Dm]huì yīzhí xìngfú [G]ba
Nǐ shēnbiān de [C]tā shì[G/B]fǒu xiàng wǒ yī[Am]yàng
Néng [Em]ràng nǐ kuàilè [F]ma yǒu tài duō [G]xiǎng duì nǐ shuō de[C]huà
 
Hòulái yùjiàn [C]tā péi [Em]wǒ chūnqiū dōng[Am]xià
Yù[G]hé wǒ de shāng[F]bā dà[Em]gài wǒ [Dm]huì yīzhí xìngfú [G]ba
Nǐ shēnbiān de [C]tā shì[G/B]fǒu xiàng wǒ yī[Am]yàng
Néng [Em]ràng nǐ kuàilè [F]ma yǒu tài duō [G]xiǎng duì nǐ shuō de[C]huà

Chords List
Available on

Chord: Sau này khi gặp được anh ấy (後來遇見他) - Đang cập nhật - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like