Chord/Tab song: Nụ Hôn Vô Tình (Hộc Châu Phu Nhân OST - 以无旁骛之吻 - 斛珠夫人 OST) - Đàm Toàn (谭旋)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Nụ Hôn Vô Tình (Hộc Châu Phu Nhân OST - 以无旁骛之吻 - 斛珠夫人 OST) - Đàm Toàn (谭旋) - ([C]yīng wǒ yǐ wú páng [Am]wù zhī wěn yǐ shī fēn [F]cùn de [G...)

a year ago384 Đàm Toàn (谭旋)
--
[C]yīng wǒ yǐ wú páng [Am]wù zhī wěn
yǐ shī fēn [F]cùn de [G]zhēn tuǒtiē wǒ [C]men
[F]liángfēng xí [G]yuè tuī zhūmén [Em]kōng dàng bù [Am]hěn
zhè [Dm]xiànshì ānwěn [F]tài shìhé [Gsus4]xīshēng
 
[C]jiàn wǒ yǐ wánliè [Am]de tiānzhēn
jì zhōngyōng [F]bān yǐn [G]rěn làngfèi yú [C]shēng
shí [Am]guāng zài mánhèng yě yào bài [Em]chìzǐ gǔ [A]gěng
sī [Dm]niàn dào bùbì [A#]jiè nǐ huíyīng [Gsus4]lái bàng shēn [G]
 
[C]dāngshí fēnghuā fēnfēn yīng shì [Em]hǎo shíchén
hé [Am]gù yào duān zuò fēngyuè lǐ gū [Em]shēn
xiàng [Dm7]zài dānqīng de [Dm]chéng
gǒuhuó [Em]lìn bǐmò de [Am]rén
[Dm]bù kěn yòng líng [G]hún [F]xiāng rèn
 
[F] [C] [Dm] [Fm]
 
[C]cānghǎi yǐ lèi dī [Am]qiān wàn hú
zhī qǐ piān [F]zhōu yī [G]sù zìzài jǐ [C]bù
[F]cǐjiān huāng [G]wú yuàn liáng rén [Em]yǒu ǒu wú [Am]dú
lù [Dm]kě jiāng kě hú [F]zhǐyào néng [G]bēnfù
 
[C]chìzú tóushēn nǐ [Am]de yúnwù
ruò xǐhuān [F]shì tān [G]tú shuí yào miǎn [C]sú
tīng [F]shìjiān cǎomù shuō xīn jiān [Em7]dāo dāo shì [A7]fú
suān [Dm]sè duō wǎngfù [A#]tián gèng gǔhuò [G]dào chímù
 
[C]dāngshí fēnghuā fēnfēn yīng shì [Em]hǎo shíchén
hé [Am]gù yào duān zuò fēngyuè lǐ gū [Em]shēn
jǐ [Dm]fān yuè luò xīng chén
yú jiǔ [Em]cán mèng hái zài [F#m]wèn [Am]
[Dm]kěfǒu yòng líng [G]hún [F]xiāng rèn
 
[F] [C] [Dm] [G#]
[A]
 
[D]wàng nǐ yúshēng shè shuǐ ér qù [F#m]de gūdú
jiù [Bm]bùyào zhìyù wǒ zài de piān [F#m]fú
wèi [Em]nǐ tà píng de lù
mǐngdīng [F#m]zài wǒ de méi [G#m]mù [Bm] [Em]
[Em]luòchéng shēngdòng [A]de [G]xìnwù
 
Outro
[G] [Bm] [Em] [A]

Chords List

Chord: Nụ Hôn Vô Tình (Hộc Châu Phu Nhân OST - 以无旁骛之吻 - 斛珠夫人 OST) - Đàm Toàn (谭旋) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like