Chord/Tab song: Muốn Gặp Em - Phiên âm tiếng việt(Muốn Gặp Anh OST) - 想見你想見你想見你 Miss You 3000 - 想見你 OST)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Muốn Gặp Em - Phiên âm tiếng việt(Muốn Gặp Anh OST) - 想見你想見你想見你 Miss You 3000 - 想見你 OST) - ([F]Tầng ai chìn [C]y lò chân ý chí [Dm] Dòng xang xìn [Am7]k...)

8 months ago212 Ballade
--
[F]Tầng ai chìn [C]y lò chân ý chí [Dm]
Dòng xang xìn [Am7]khưa khòa chang khuấy [A#]ý
Xàng niên chi [Am]cờ sừ chì chài [Gm7]sư cừa cu mín [C]xin
 
[F]Rò nân khuầy [C]tao bìn khưa sứ chí [Dm7]
Tò xang bà [Am]ni bào chin chú [A#]lí
Tứa xao [Am7]to leo uy ràng [Gm7]rân sần de su [A#m]xín
 
Sừ chu [A#]ní đờ phân chín [Am7]xang chò phây xúy [Gm7]xáng sư lò quân [F]min
Nần phu [Dm7]y chàng chi chí [Am7]y xàng sen chí [Gm7]nân bú nấn dầu chái y chứ xàng [C]uy
 
Xáng chen ní [F]trừ xàng chen ní [C]quây lai co chuy [Dm]quo trứ xáng chèn [Am]ni
Choán duê lớ [A#]chen cừa quan cớ [Am]ni chén xán lì [Gm7]rần khai li xáng [C]y
Dong chin lớ [F]lo chì xin chí [A]thuây lì ai chín [Dm]chây nàn che ta mín [G]
Khuây bú [A#]khuây ní dé, khưa [Am] quò ý dáng chài [Gm]tần tai y chuy [C]quó doen [F]y.

Chords List

Chord: Muốn Gặp Em - Phiên âm tiếng việt(Muốn Gặp Anh OST) - 想見你想見你想見你 Miss You 3000 - 想見你 OST) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like