Chord/Tab song: Like A Breeze (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST - 以家人之名 OST) - Hoàng Dũng Chu (黄涌周)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Like A Breeze (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST - 以家人之名 OST) - Hoàng Dũng Chu (黄涌周) - ([F]yóu nà nián chuī [C]guò de [C7]fēng hái [Dm7]chéngzàizhe ...)

--
[F]yóu nà nián chuī [C]guò de [C7]fēng
hái [Dm7]chéngzàizhe xǔduō
céng [Am]yīqǐ liáo [Am7]guò dì měi [A#]mèng
liǎng gèrén de [F]dìngwèi
ràoguòle [Gm7]tài jiǔ
xué bù [C]hǎo lìng yī zhǒng qiān [F]shǒu
 
cóng méi céng xiǎng [C]guò de [C7]rén
míngmíng [Dm7]nàme kàojìnle
què [Am7]xiǎng gèng kàojìn de yǐ [A#]hòu
yě bù huì shuō [F]shénme tiānchángdì [Gm7]jiǔ
yīdìng huì [F]zài zuǒyòu [C]
 
Like a [F]breeze, a breeze with [A#]words to say
míng [C]bái yuánlái nàxiē [Em]miǎoxiǎo de [A7]rìzi shì [Dm]ài
Realize, Rea[Gm7]lize
kě yǒu zhè wō [F]xīn de yīqiè [C]xiàng wéifēng bān zì [F]rán
 
[Gm]Oh [C]by your [F]side [A#] [Gm] [C7]
 
[F]nǐ xǐhuān wéi [C7]xiào
bīzhe wǒ sā [Dm7]jiāo
nǐ qiáo jiù guài [Am7]nǐ zǒng shì guàn [A#]wǒ
jiù zhèyàng [F]dàndàn de
bù xū [Gm7]chéngnuò zhǐ [C]yào yǒu nǐ zài [C7]
 
Like a [F]breeze, a breeze with [A#]words to say
míng [C]bái yuánlái nàxiē [Em]miǎoxiǎo de [A7]rìzi shì [Dm]ài
Rea[Dm7]lize, Rea[Gm7]lize
jiù cáng zài suǒ [F]suì
de shùnjiān [C]fèngxì lǐ de wēn [F]nuǎn
 
[A#]Oh~
Like [C]breeze
Oh [Em]oh~ [A7]
Some[Dm]times
yī [Gm7]qiè ~
yī [C]qiè ~ [F] [C]
 
Like a [F]breeze, a breeze with [A#]words to say
míng [C]bái yuánlái wǒ bǐ [A]xiǎngxiàng de hái yào xǐ [Dm]huān
Realize, Rea[Gm7]lize
yuánlái rào zài [F]wǒ de shēnbiān [C]zhè yīqiè dōu shì [F]ài

Chords List

Chord: Like A Breeze (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST - 以家人之名 OST) - Hoàng Dũng Chu (黄涌周) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like