Chord/Tab song: 不知所措 (Không Biết Phải Làm Sao)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: 不知所措 (Không Biết Phải Làm Sao) - ([F] nà shí de gǎnqíng zǒng shì [C]kǔsè [G] [Am] bāowéizhe tà...)

6 months ago95 Ballade
--
[F] nà shí de gǎnqíng zǒng shì [C]kǔsè [G]
[Am] bāowéizhe tài duō wúkě[G]nàihé [Em]
[F] nǐ de [G]xǐ nù āi lè
[Em] wǒ méiyǒu [Am]wēnróu zhǎngwò
[F]zài guānjiàn [C]shíkè [G]
 
[F] hòulái de [G]wǒmen duànle [C]liánluò [G]
[F] guīzé de [G]shēnghuó méi tài duō [Am]yánsè
[F] mèng hái [G]chóngfù zuòzhe
[Em] nǐ xiàozhe [Am]duì wǒ shuō rú[Dm]guǒ
méiyǒu [G]chénmò
 
zuì cànlàn de [F]yānhuǒ zǒng shì xiān zhuì[G]luò
yuè shì nuǎn de [Em]jīngguò fǎn'ér yuè zhé[Am]mó
tīng zài duō [Dm]làngmàn de gē [G]bùnéng ràng wǒ
[C]jiě kāi zhè jiāsuǒ
dāngchū gāi zěn[F]me shuō cáinéng míngbái [G]wǒ
yīnwèi yǒu nǐ [Em]cái biàn dé cuì[Am]ruò
zài wǒ xīn[Dm]dǐ de jiǎoluò
zhēn [G]de bùzhī suǒ [C]cuò
 
[F] hòulái de [G]wǒmen duànle [C]liánluò [G]
[F] guīzé de [G]shēnghuó méi tài duō [Am]yánsè
[F] mèng hái [G]chóngfù zuòzhe
[Em] nǐ xiàozhe [Am]duì wǒ shuō rú[Dm]guǒ
méiyǒu [G]chénmò
 
zuì cànlàn de [F]yānhuǒ zǒng shì xiān zhuì[G]luò
yuè shì nuǎn de [Em]jīngguò fǎn'ér yuè zhé[Am]mó
tīng zài duō [Dm]làngmàn de gē [G]bùnéng ràng wǒ
[C]jiě kāi zhè jiāsuǒ
dāngchū gāi zěn[F]me shuō cáinéng míngbái [G]wǒ
yīnwèi yǒu nǐ [Em]cái biàn dé cuì[Am]ruò
zài wǒ xīn[Dm]dǐ de jiǎoluò
zhēn [G]de bùzhī suǒ [C]cuò
 
[F] hǎobù hǎo ràng jìyì bié chǎo
[G] hǎobù hǎo gěi [Am]wǒ gè yǒngbào
[F] bié ràng wǒ [Am]yīgè rén fēng [G]diào
 
zuì cànlàn de [F]yānhuǒ zǒng shì xiān zhuì[G]luò
yuè shì nuǎn de [Em]jīngguò fǎn'ér yuè zhé[Am]mó
tīng zài duō [Dm]làngmàn de gē [G]bùnéng ràng wǒ
[C]jiě kāi zhè jiāsuǒ
dāngchū gāi zěn[F]me shuō cáinéng míngbái [G]wǒ
yīnwèi yǒu nǐ [Em]cái biàn dé cuì[Am]ruò
zài wǒ xīn[Dm]dǐ de jiǎoluò
zhēn [G]de bùzhī suǒ [C]cuò

Chords List

Chord: 不知所措 (Không Biết Phải Làm Sao) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like