Hợp âm - tab: Down by the River - Bliss n Eso - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Down by the River - Bliss n Eso - ( Guitar Chords Dm xx0231 [F] [133211] [G] [344533] [Dm]...)

Available on
--
Guitar Chords

Dm xx0231
[F] [133211]
[G] [344533]
[Dm]Down [Dm]by the riv[F]er[F] i

[G]Learn[G]t how to s[F]wi[F]m

[Dm]Wher[Dm]e the records play a[F]nd w[F]ash [G]aw[G]ay all the stress that?s [F]be[F]en

[Dm]It [Dm]fuelled my [F]fi[F]re

[G]It[G] took me h[F]ig[F]her

[Dm]Up [Dm]and up and up (l[F]et?s [F]Go)

[G]C?[G]mon C?mon C?mon (l[F]et?s [F]Go)

Danh sách hợp âm
Available on

Hợp âm: Down by the River - Bliss n Eso - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích