Hợp âm - tab: Đều Trách Tại Em (都怪我) - Ông Tử Minh (翁梓铭) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Đều Trách Tại Em (都怪我) - Ông Tử Minh (翁梓铭) - ([Fmaj7]nǐ gěi wǒ zāogāo de [G]xìnhào [Em7]wǒ nìngyuàn wǒ jiē...)

Available on
--
Capo 2 tone [C] Intro [F] [F] [D] [F] [F] [Em] [Em7] [Am] [G] [Dm7] [Dm7] [E7] [E7] [F] [D] [G] [G]
[Fmaj7]nǐ gěi wǒ zāogāo de [G]xìnhào
[Em7]wǒ nìngyuàn wǒ jiēshōu [Am7]bù dào
wǒ de [Dm7]yǎnlèi huàguò zuǐ [G]jiǎo
cā yě cā bù [C]diào
 
[Fmaj7]jiù dāng shì nǐ kāi de [F]wánxiào [G]
[Em7]bié cóng jìyì bǎ wǒ [Am7]mǒ diào
dōu guàiwǒ [Dm7]guòfèn bǎ nǐ nài [G]xīn
xiāohào [C]diào
 
wǒ zěnme wàng yě [Fmaj7]wàng bùliǎo
wèizhuāng wǒ cóng méi [G7]shòuguò shāng
zěnme huí yě [Em7]huí bù dào
nà gùshì lǐ de [A7]dì yī zhāng
yīqiè dōu [Dm7]tài jiān'áo
wǒ [G]kuàiyào shòu bù [C]liǎo
 
wǒ zěnme zuò yě [Fmaj7]zuò bù hǎo
yǎn bì shàng lèi bù [F]tíng liú [G7]tǎng
zěnme jiè yě [Em7]jiè bù diào
nǐ de shēnshang nà [A]xiē wèi [A7]dào
yīqiè dōu [Dm7]méiyǒu yùzhào
nǐ [G]huílái hǎobù [C]hǎo [F] [C]
 
[C] [C] [A#] [G]
[Am] [Am] [G#] [G#]
[C] [C] [A#] [A#]
[G#] [G#] [G7] [G7]
 
[Fmaj7]nǐ gěi wǒ zāogāo de [G]xìnhào
[Em7]wǒ nìngyuàn wǒ jiēshōu [Am7]bù dào
wǒ de [Dm7]yǎnlèi huàguò zuǐ [G]jiǎo
cā yě cā bù [Cmaj7]diào [Gm7] [C]
 
[Fmaj7]jiù dāng shì nǐ kāi de [G7]wánxiào
[Em7]bié cóng jìyì bǎ wǒ [Am7]mǒ diào
dōu guàiwǒ [Dm7]guòfèn bǎ nǐ nài [G]xīn
xiāohào [C]diào
 
wǒ zěnme wàng yě [Fmaj7]wàng bùliǎo
wèizhuāng wǒ cóng méi [G7]shòuguò shāng
zěnme huí yě [Em7]huí bù dào
nà gùshì lǐ de [A7]dì yī zhāng
yīqiè dōu [Dm7]tài jiān'áo
wǒ [G]kuàiyào shòu bù [C]liǎo
 
wǒ zěnme zuò yě [Fmaj7]zuò bù hǎo
yǎn bì shàng lèi bù [F]tíng liú [G7]tǎng
zěnme jiè yě [Em7]jiè bù diào
nǐ de shēnshang nà [A]xiē wèi [A7]dào
yīqiè dōu [Dm7]méiyǒu yùzhào
nǐ [G]huílái hǎobù [C]hǎo [G#] [A#]
 
[Fm] [Fm] [Gm7] [Gm7] [C] [C] [C] [C]
[Fm] [Fm] [A#] [A#] [G] [G] [G] [G]
 
wǒ zěnme wàng yě [F]wàng bùliǎo
wèizhuāng wǒ cóng méi shòuguò shāng
zěnme huí yě [E]huí bù dào
nà [G]gùshì lǐ de [Am]dì yī zhāng
yīqiè dōu [Dm7]tài jiān'áo
wǒ [G]kuàiyào shòu bù [C]liǎo
 
wǒ zěnme zuò yě [F]zuò bù hǎo
yǎn bì shàng lèi bù tíng liú tǎng
zěnme jiè yě [Em7]jiè bù diào
nǐ de shēnshang nà [A7]xiē wèidào
yīqiè dōu [Dm7]méiyǒu yùzhào
nǐ [G]huílái hǎobù [C]hǎo [C#]
 
yīqiè dōu [Dm]méiyǒu yùzhào
nǐ [G]huílái hǎobù [F]hǎo
 
Outro
[F] [F] [Dm]
[Dm] [Em] [Em] [Am] [Am] [D] [C] [A#] [C]

Danh sách hợp âm
Available on

Hợp âm: Đều Trách Tại Em (都怪我) - Ông Tử Minh (翁梓铭) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích