Chord/Tab song: Đại thiên bồng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đại thiên bồng - (Měi rén [F]bú shì [G]fán tāi [Am]shēng Yīng shì [F]xiān qì [...)

6 months ago1007 Ballade
--
Měi rén [F]bú shì [G]fán tāi [Am]shēng
Yīng shì [F]xiān qì [G]líng zhǎng [C]chéng
Jì rán [F]nǐ shì shén [G]bīng
Wèi hé [Em]bǐ wǒ gèng duō [Am]qíng
Shēn [F]shēn shāng [G]de què shì [Am]nǐ
 
Liù yào [F]wǔ xīng [G]pèi hóng [Am]zhuāng
Cǐ shēng [F]suī duǎn [G]qíng yì [C]cháng
Rě dé [F]tiān nù dì yě [G]nǎo
Rén jiān [Em]zài wú hóng yán [Am]xiào
Liú [F]yí bàn [G]xiāng sī shàng [Am]dà dào
 
Pà shén me [F]tiān dào [G]lún huí
Shén me [Em]pò sàn [Am]hún fēi
Ruò [F]méi yǒu nǐ nà [G]cái jiào kě [C]bēi
Pà shén me [F]xī xíng [G]wú guī
Shén me [Em]shì yǔ [Am]yuàn wéi
Zhè [F]yí shì huàn wǒ [G]hù nǐ yí [Am]duì

Chords List

Chord: Đại thiên bồng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like