Chord/Tab song: Cổ Tích Ngàn sao (OST. Ni Taan Pun Dao - นิทานพันดาว Ost.นิทานพันดาว 1000stars) - Gun Napat

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cổ Tích Ngàn sao (OST. Ni Taan Pun Dao - นิทานพันดาว Ost.นิทานพันดาว 1000stars) - Gun Napat - ([C] Chơ mì mưn chập pun chì ka [G] phấn phầy Là tua [Am] sân...)

7 months ago1219 Ballade Gun Napat
--
[C] Chơ mì mưn chập pun chì ka [G] phấn phầy
Là tua [Am] sân cụp kum mì sai cry con [Em] nớ
Tà pin [F] ni póp mướn rau nướng ray
[Em] Kay pót chan nì [Am] phân
Kúa [Dm] chay sấn tên mì min đơ mừ [G] kái thơr...
 
Síu nơ [C] chi chì klai kạp chơ nò pư [G] kớp lìn..
Kái nư [Am] chai ồ kin tùn kan kịp pưn chu [Em] nấn..
Nầy a [F] thái pìn hê pún kô nấy
[Em] Nấy lơ xìu đấy [Am] nần
Chú [Dm] clư đố qua rau nấn nân kư [G] ù ray...
 
Đk :
Đân ní [C] chay chứ rau kì clan kừ dân [G] mướn đay
Nần kư [Am] sấn crát trơ crát trơ nì trơ bliên [Em] bấn bay
Hạt nào ni [F] ín kầm ai chư chá kón [Em] hua chầy
Kìn bằng [Am] clăn kó dân chưng kó hấy [G] đua chầy
Sấn du [C] clái thờr...
 
Đk :
Đân ní [C] chay chứ rau kì clan kừ dân [G] mướn đay
Nần kư [Am] sấn crát trơ crát trơ nì trơ bliên [Em] bấn bay
Hạt nào ni [F] ín kầm ai chư chá kón [Em] hua chầy
Kìn bằng [Am] clăn kó dân chưng kó hấy [G] đua chầy
Sấn du [C] clái thờr...
 
End:
Hạt nào ni [F] ín kầm ai chư chá kón [Em] hua chầy
Kìn bằng [Am] clăn kó dân chưng kó hấy [G] đua chầy
Sấn du [C] clái thờr...

Chords List

Chord: Cổ Tích Ngàn sao (OST. Ni Taan Pun Dao - นิทานพันดาว Ost.นิทานพันดาว 1000stars) - Gun Napat - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like