Chord/Tab song: Bài Ca Đảo Thiên Đường (天堂岛之歌 - Minh Tinh Đại Trinh Thám Concert 顶牛演唱会)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bài Ca Đảo Thiên Đường (天堂岛之歌 - Minh Tinh Đại Trinh Thám Concert 顶牛演唱会) - ([Am]Dīng dōng wǒ yǒu yīgè [Am]mìmì Qiāoqiāo gàosù [E]nǐ Huān...)

8 months ago245
--
[Am]Dīng dōng wǒ yǒu yīgè [Am]mìmì
Qiāoqiāo gàosù [E]nǐ
Huānyíng nǐ lái dào [E]tiāntáng [E7]rùkǒu
 
[Am]Dīng dōng yǒurén zài àn [Am]ménlíng
Shì shuí zài wài [E]miàn
Bǎ èzuòjù dāng [E]yīzhǒng yóuxì
 
[F]Tīng a shuí zài [E7]kūqì
[F]Kàn a shuí zài [Am]qièqiè [E7]sīyǔ
[F]Chuāngwài yǒu shuāng [E7]yǎnjīng
[F]Tā zài shíkè [E7]zhùshìzhe nǐ
 
[Am]Dīng dōng wǒ zài zhèlǐ [Am]děng nǐ
Nǐ zài děng wǒ [E]ma
Shì shénme yuányīn [E]ràng nǐ [E7]hàipà
 
[Am]Dīng dōng nǐ huì cáng zài [Am]nǎlǐ
Bié xiǎng yào [E]táolí
Xiǎng táo chū shǒuxīn [E]yǐ láibují
 
[F]Bèi yíwàng de [E7]jìyì
[F]Bèi nǐ cáng qǐ[Am]lái de [E]mì [E7]mì
[F]Bùyào dà shēng [E7]hūxī
[F]Nǐ yǐ bàolù [E7]le nǐ zìjǐ [E]
 
Ah [Am]ah
ah ah [E]ah
ah ah [Am]ah ah ah [E]
 
[Am]Knock knock wàimiàn xià qǐ [Am]le yǔ
Fàngqì zhēngzhá [E]ba
Huǎngyán shuō duōle [E]jiù huì [E7]fāxiàn
 
[Am]Knock knock shì shuí zài zuò [Am]huàishì
Jiǎzhuāng chéng xìng [E]yùn
Wǒ zǒng huì zhǎodào [E]nǐ zài chuáng dǐ
 
[F]Tīng a nǐ zài [E]kǒngjù
[F]Kàn a nǐ zài [E]xiēsīdǐlǐ
[F]Chuāngwài yǒu shuāng [E]yǎnjīng
[F]Tā zài shíkè [E]zhùshìzhe nǐ
 
[Am]Dīng dōng yǒurén zài kàn [E7]nǐ de guòqù
[Am]Dīng dōng yǒurén zài kàn [E7]nǐ de mìmì
[Am]Dīng dōng yǒurén zài kàn [E]nǐ de guòqù
 
wǒ táo bù chūqù
 
[Am] [A#] [Am]Ah ah ah
[A] [E] [Am]Ah ah ah
[A#m] [Am]Ah ah ah
[A] [E] [Am]Ah
 
(Dīng dōng) wǒ táo bù chūqù

Chords List

Chord: Bài Ca Đảo Thiên Đường (天堂岛之歌 - Minh Tinh Đại Trinh Thám Concert 顶牛演唱会) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like