Hợp âm - tab: Ảo Mộng - OST Đại mộng tây du 4: Phục ma ký - Nhậm Vận Kỳ - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Ảo Mộng - OST Đại mộng tây du 4: Phục ma ký - Nhậm Vận Kỳ - ([Em]Míng míng zhī zhōng [D]yǒu yīgè mèng [Cmaj7]chénshuì zài...)

--
Capo 2 Tone [G]
[Em]Míng míng zhī zhōng
[D]yǒu yīgè mèng
[Cmaj7]chénshuì zài[D] suìyuè [Em]zhōng
[D]děngdài qiānnián lái[D] jiěmèng de [Em]rén
[Cmaj7]tā què míshī[D] zài fēng[G6] zhōng
 
[G6]luòhuā zhǔ jiǔ tā[D] huì yǒu duō [Em]nóng
gōu [Cmaj7]qǐ [D]huíyì de [G6]tòng
[Cadd9]qíngyuàn zhèyàng chénzuì mèng [G6]zhōng
[Em]qíngyuàn zhèyàng chéngshòuzhe [G6]tòng
 
[G]táo bù kāi zhè chǎng [D] [G]huànmèng
[G6]duǒ bù diào míng míng zhī [D]zhōng
[Cmaj7]jiùsuàn jiāngyào bèifù[G6] yīshēn de tòng
[Cmaj7]yīqiè shìqù wú yǐng wú[G] zōng
 
[G]shě bu kāi zhè chǎng [D] [G]huànmèng
[G6]néng yǔ nǐ shēngsǐ [D]yǔgòng
Cmaj7jiùsuàn suǒyǒu yīqiè zhōng huì chéng[Em] kōng
 
[Cmaj7]jiùsuàn wǒ de xīn [G]bīngdòng

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Ảo Mộng - OST Đại mộng tây du 4: Phục ma ký - Nhậm Vận Kỳ - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích