Hợp âm - tab: Ái Thương (Đông Cung OST - 爱殇 - 东宫 OST) - Tiểu Huyễn (小幻) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Ái Thương (Đông Cung OST - 爱殇 - 东宫 OST) - Tiểu Huyễn (小幻) - ([C]mùsè qǐ [D]kàn tiānbiān [Em]xiéyáng [C]huǎnghū xiǎng [D]q...)

Available on
--
Capo 3 Intro [C] [D] [Em] [Em] [C] [G] [G] [G] [C] [D] [Em] [Em] [C] [D] [Em] [Em] [Bm] [E]
[C]mùsè qǐ [D]kàn tiānbiān [Em]xiéyáng
[C]huǎnghū xiǎng [D]qǐ nǐ de [G]liǎnpáng
bìjìng [C]huí [D]xiǎng nán [Em]miǎn tú zēng gǎnshāng
qīng tàn [C]xí wǒmen [D]nàxiē hǎo [Em]shíguāng
 
[C]yè wèiyāng [G]fánxīng luò [Em]yǎnkuàng
[C]shí yīduàn [D]róuruǎn de [G]guāngmáng
qīngfēng [C]guò yè zhú [D]guāng dú [Em]wǔ wú rén xīnshǎng
[C]liú huā [D]bàn suí fēng [Em]piāodàng [Am] [Em] [B]
 
[C]wǒ yào jiāng [D]guòwǎng dōu chú [Em]cáng
[C]biān yīduàn [D]měihǎo de [G]mèngxiǎng
yěxǔ [C]huàn [D]xiǎng dào [Em]zuìhòu huì gèng shāng
jiǎ huān [C]chàng yòu hé [D]fáng wú rén [Em]gòngxiǎng
 
[C]nǐ céngjīng [D]shì wǒ de [Em]biānjiāng
[C]dǐkàng wǒ [D]suǒyǒu de [G]bēishāng
xīfēng [C]cán gùrén [D]wǎng rújīn [Em]bèi ài liúfàng
[C]kùn zài [D]le yǎnlèi [Em]zhōngyāng
 
a…(qīng jiě [C]níshang [D]yàn lèi huàn [Em]xiào zhuāng)
a…(děng nǐ [C]róngzhuāng [D]qù hūxiào [G]cāngsāng)
a…(guòwǎng zhōng [C]jiù zhǐ bù zhù liú [D]tǎng)
a…( [Em]qù yù jiàn fēixiáng)
a…( [C]yěxǔ huì fēi [D]chū zhè gǎn [G]shāng)
 
[C] [D] [Em] [Em]
[C] [D] [G] [B]
[C] [D] [Em] [Em]
[C] [D] [Em] [Em]
[A] [B]
 
[C]mùsè qǐ [D]kàn tiānbiān [Em]xiéyáng
[C]yè wèiyāng [D]xīnghé dú [G]liútǎng
tiān qíng [C]lǎng hǎo fēng [D]guāng ruò nǐ [Em]bùzài shēn páng
[C]néng shàng [D]cāngqióng yòu [Em]zěnyàng
 
chuánguò [C]kōnggǎng [D]jiāng jìmò [Em]huànyǎng
kuàngyě [C]shuāng jiàng [D]dī chuíle [G]lèi guāng
a…(shì shéi yǔnluò [C]le wǒ de tài [D]yáng)
a…( [Em]shì nǐ de mú [C]yàng [Em])
a…( [C]dài zǒu wǒ suǒ [D]yǒu de guāng [G]máng)
 
yángfān [C]yuǎnháng [D]yì bùguò [Em]páng huáng
nàihé [C]liúfàng [D]dí bùguò [G]cāngliáng
a…(wǒ yào qiánrù [C]huíyì de wāng [D]yáng)
a…( [Em]xún nǐ de mú [C]yàng)
a…(wéi yǒu nǐ shì [D]wǒ de tiān [Em]táng)
[C]wéi yǒu nǐ shì [D]wǒ de tiān [Em]táng

Danh sách hợp âm
Available on

Hợp âm: Ái Thương (Đông Cung OST - 爱殇 - 东宫 OST) - Tiểu Huyễn (小幻) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích