Sheet of song: Mùa thu xa em - Ngô Thụy Miên - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mùa thu xa em - Ngô Thụy Miên - PDF - (1. Ngày [D] đó có một lần đôi môi [Em] em khẽ hỏi [D] anh Tì...)

Maybe you like