[G]shuō lái cánkuì [G]méiyǒu hé nǐ zuò [B]guò yī [B7]cì fēijī [Em]kàn fēngjuǎncányún kàn [D]diàn shǎn léimíng kàn [C#m]yǔ [A] [Am]zhèn'ěryùlóng [D]de yǐn [C]qíng [Bm7]chǎo dé ràng rén [Em]hánle xīn [Am7]nǐ bùzài wǒ miáoshù gěi [D]shéi tīng   [G]shuō lái cánkuì méiyǒu hé nǐ fēi [B7]guò yīcì lǚxíng xiǎng [Em]chuān shānyuè lǐng xiǎng [D]héshuǐ qīngqīn...