Cāng [C]hǎi bì [A#]bō, cāngmáng shā [C]mò Zǔ suìyuè [Am]xiāomó [C]Zhǎng jiàn zài [Gm]wò, huíyì bānbó [C]Jiě mìngyùn [Am]de suǒ Tiāndì yōu [Dm]yōu, jiè yībēi [C]jiǔ Dǐdǎng zhè [F]hóngchén de kuáng liú [A#]Jiùsuàn yǐhòu, báiyún cāng [C]gǒu Bù huí [Dm]tóu   Qíng [C]shēnyì [A#]zhòng, ài hèn liǎng [C]chóng Chīxīn shéi [Dm]lái zhǒng [C]Tiāndì guǎng [A#]k...